เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 วันที่ 13 มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 วันที่ 12 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ดาวน์โหลด
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตาแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่่ 1/2562-63 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่่ 1/2562-63 ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) สำหรับข้อมูลทางการเงินระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 25 วันที่ 18 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 วันที่ 18 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 วันที่ 26 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 วันที่ 25 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ดาวน์โหลด

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ดาวน์โหลด

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ดาวน์โหลด
วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ดูวิดิโอ
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ดาวน์โหลด
วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ดูวิดิโอ

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ดูวิดิโอ
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)  
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 1 (แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 2 (แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 3 (แบบยินยอมการได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ) ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 1 (แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 2 (แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 3 (แบบยินยอมการได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ) ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.