ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/12/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,222,623,901 95.65
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.