ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/12/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 927,642,930 39.92
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 912,829,675 39.28
3. DBS BANK LTD 51,204,840 2.20
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,589,856 0.80
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 18,400,600 0.79
6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,649,700 0.63
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.