จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท

ทุนชำระแล้ว 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท

ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กันยายน 2566 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,311,705,408 99.48
2. อื่นๆ 12,014,592 0.52
ยอดรวม 2,323,720,000 100.00

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.