ชื่อบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์ GOLD
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002273
ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 11,037,670,000.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 2,323,720,000 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) 2,323,720,000 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2764 6200
โทรสาร 0 2764 6222
เว็บไซต์ www.goldenland.co.th
อีเมล์ ir@goldenland.co.th

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน
(หุ้นสามัญ)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9000
โทรสาร: 0 2009 9991
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 0 2009 9999
เว็ปไซต์: www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48-50 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2677 2000
โทรสาร: 0 2677 2222
โดย นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.