นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง

วันที่ คณะกรรมการมีมติ วันที่ จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
08/11/2565 07/02/2566 เงินสด 0.30(บาท/หุ้น) 01/01/64 - 30/09/65
09/11/2564 09/02/2565 เงินสด 0.14(บาท/หุ้น) 01/01/63 - 30/09/64
05/11/2563 09/02/2564 เงินสด 0.36(บาท/หุ้น) 01/10/62-30/09/63
13/11/2562 14/02/2563 เงินสด 0.48(บาท/หุ้น) 01/10/61-30/09/62
21/11/2561 14/02/2562 เงินสด 0.46(บาท/หุ้น) 01/10/60-30/09/61
24/11/2560 14/02/2561 เงินสด 0.25(บาท/หุ้น) 01/01/60-30/09/60
22/01/2560 18/05/2560 เงินสด 0.23(บาท/หุ้น) 01/01/59-31/12/59
24/02/2559 17/05/2559 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/58-31/12/58
06/11/2558 03/12/2558 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/58-30/09/58
23/02/2558 - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/57-31/12/57

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.