บริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี เหตุการณ์สำคัญ
ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.64 ต่อปี
มกราคม 2562
ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ ดังนี้
  • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็น เงินจำนวน 1,068.90 ล้านบาท
  • อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศ เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด ในบริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด จำนวน 2,249,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการทำรายการคือ เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการควบรวมกิจการที่ผ่านมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB+
พฤษภาคม 2562
อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มิถุนายน 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบ้านแฝด นีโอโฮม 2 รางวัล จากโครงการโกลเด้น นีโอ สาทร และโกลเด้น นีโอ ๒ บางนา - กิ่งแก้ว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัล FIABCI - Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ จากโครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI - Thai)
สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปทั้งสิ้น 2,195,898,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยกเลิกเครดิตพินิจ แนวโน้ม “บวก” และปรับเพิ่ม อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากเดิม BBB+ เป็น A- แนวโน้มคงที่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึงความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อทำการเพิกถอนหุ้น ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.