บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

ปี เหตุการณ์สำคัญ
ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจำปี 2561 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.64 ต่อปี
มกราคม 2562
ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ ดังนี้
  • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็น เงินจำนวน 1,068.90 ล้านบาท
  • อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศ เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด ในบริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด จำนวน 2,249,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการทำรายการคือ เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการควบรวมกิจการที่ผ่านมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB+
พฤษภาคม 2562
อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มิถุนายน 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบ้านแฝด นีโอโฮม 2 รางวัล จากโครงการโกลเด้น นีโอ สาทร และโกลเด้น นีโอ ๒ บางนา - กิ่งแก้ว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัล FIABCI - Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ จากโครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI - Thai)
สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปทั้งสิ้น 2,195,898,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยกเลิกเครดิตพินิจ แนวโน้ม “บวก” และปรับเพิ่ม อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากเดิม BBB+ เป็น A- แนวโน้มคงที่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึงความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อทำการเพิกถอนหุ้น ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มกราคม 2563
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,115.38 ล้านบาท
พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ รับทราบราคาเสนอซื้อและแผนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปทั้งสิ้น 2,310,435,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
สิงหาคม 2563*
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์บริษัทก่อนการเพิกถอน
พฤศจิกายน 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ UVRM จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมท้ังสิ้น 32,000,000 บาท การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มกราคม 2564
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 836.54 ล้านบาท
มีนาคม 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด (“GOLD MF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยื่นข้อเสนอซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่เหลืออยู่ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระหว่าง GOLDMF กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (“GOLDPF”) ซึ่งมีสิทธิการเช่าโครงการดังกล่าวเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 46 ปี รวมถึงทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่กองทุน GOLDPF มีอยู่ในโครงการ ด้วยราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,743 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ของโครงการในอนาคต โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองทุน GOLDPF ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับความยินยอม การผ่อนผัน หรือการอนุญาตจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป
เมษายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงรับโอนสิทธิในการได้รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 457,344,170 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการเข้าทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 1,090,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนโครงการสีลมเซ็นเตอร์ สำหรับประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4
กันยายน 2564
สามย่านมิตรทาวน์ Smart Mixed-use หนึ่งเดียวของประเทศไทย กวาดรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับประเทศและอาเซียนประจำปี 2564

*หมายเหตุ: เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลง มีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลมาตรามาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิ์ที่ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และตามนัยข้อ 41(3) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงวันที่ 22 ตุลาคมพ.ศ. 2556 ประกอบข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ 20/2558 เรื่องกำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้สิ้นสุดหน้าที่การจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.