ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,638.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

 1. บบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 3,897.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 152.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และมีรายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 จำนวน 13,017.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,535.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 โดยเพิ่มจาก
  • เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นจำนวน 124.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 1,403.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่เปิดเพิ่มขึ้น โดยยอดโอนในระหว่างไตรมาสที่ลดลง 96 หลัง ลดลงร้อยละ 10.7 แต่มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดโอนเพิ่มขึ้น และยอดโอนสำหรับ 9 เดือนเพิ่มขึ้น 114 หลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ประกอบกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นจำนวน 0.52 ล้านบาท และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 เป็นจำนวน 16.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 โดยรายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้ธุรกิจโรงแรม สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นจำนวน 5.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 20.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 มาจากอัตราการเข้าใช้ห้องพักและอัตราค่าห้องเฉลี่ยสูงขึ้น ของโรงแรมแอสคอท กรุงเทพ และโรงแรมเมย์แฟร์แมริออทหลังสวน
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าการจัดการ สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นจำนวน 25.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 50.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.3 ปรับขึ้นตามสัญญาจ้างบริหารอาคาร
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่น สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 เป็นจำนวน 24.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.8 มาจากการปรับลดประมาณการหนี้สิน จากคดีความของบริษัทย่อย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้อง
 2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 3,226.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 99.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 จำนวน 11,003.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 1,474.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ ดังนี้
  • เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นจำนวน 8.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 1,021.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากสัดส่วนการขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงลดลงกว่าปีก่อน
  • ต้นทุนการให้เช่าและบริการ ค่อนข้างคงที่ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน โดยที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ มีต้นทุนผันแปรไม่มาก
  • ต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ลดลงจำนวน 24.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 133.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มจองซื้อบ้าน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถมียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ในไตรมาสถัดๆไป
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 93.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 266.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.3 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ จำนวน 11.59 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการบ้านและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น โดยบางโครงการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ ต้องรอการโอนบ้านและที่ดินในอนาคต และค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศใหม่
 3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 146.39 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 671.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 136.02 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 636.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.4

  จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิ สำหรับงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 152.90 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 99.16 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิ สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 จำนวน 1,638.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

 4. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  • สินทรัพย์
   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 45,713.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 6,511.47 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น จำนวน 5,953.19 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 678.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 59.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่หมุนเวียนอื่น 76.3 ล้านบาท และลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวนรวมสุทธิ 256.57 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดำเนินงาน
  • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 29,254.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 5,942.14 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมตั๋วเงินจ่ายระยะยาว 2,918.62 ล้านบาท และลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ 23.52 ล้านบาท

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวน 16,763.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 576 ล้านบาท ผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน หักด้วยเงินปันผลจ่าย

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.