ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
7.65
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
128,300
% เปลี่ยนแปลง
-0.65

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 4,015.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 361.43 ล้านบาท ลดลง 95.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

 1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับไตรมาสที่1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,015.35 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 220.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 โดย
  • ลดลงจากรายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 210.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 โดยลดลงจากบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมประมาณ 545 ล้านบาท แต่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบ้านแฝดและบ้านในต่างจังหวัดประมาณ 343 ล้านบาท
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 12.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่มีอัตราการให้เช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าการจัดการ จำนวน 4.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ปรับขึ้นตามสัญญาจ้างบริหารอาคาร และจากการให้บริการในโครงการใหม่เพิ่มขึ้น
  • ลดลงจากรายได้อื่น 27.46 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดีความของบริษัทย่อย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้อง บริษัทจึงพิจารณาปรับลดประมาณการหนี้สิน
 2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,482.33 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 190.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 เป็นสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่ลดลง
  • ลดลงจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 229.0 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8.6 เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นร้อยละ 2.3 สะท้อนการควบคุมต้นทุนและความสามารถในการกำหนดราคาขายให้มีอัตรากำไรที่ดีขึ้นได้ในปีที่ผ่านมา
  • ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 28.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 ส่วนใหญ่ลดลงในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการตลาด
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 56.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการและปริมาณงานที่มากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น โดยบางโครงการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ ต้องรอการโอนบ้านและที่ดินในอนาคต รวมถึงค่าเช่าและค่าบริการและค่าเสื่อมราคาสำหรับสำนักงานใหม่ และค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้ประเมินอิสระ
  ทำให้ กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในไตรมาสนี้เท่ากับ 533.02 ล้านบาท ซึ่งลดลง 30.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงตามสัดส่วนเดียวกับรายได้รวมที่ลดลง
 3. บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 73.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า ซึ่งเริ่มเปิดศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 จึงมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดในช่วงการเปิดศูนย์ฯค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ยังทยอยเพิ่มขึ้น อัตราค่าเช่ายังอยู่ในระดับตํ่า จึงทำให้มีผลขาดทุน
 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 118.35 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 479.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 24.7 เนื่องจากผลขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า ยังไม่สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ได้

  จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 361.43 ล้านบาท ลดลง 95.06 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.8 และกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 363.10 ล้านบาท ลดลง 95.96 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.9

 5. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • สินทรัพย์
   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 50,377.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 3,179.79 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น และจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่รวมเป็นจำนวน 3,935.92 ล้านบาท ลดลงจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 79.74 ล้านบาท และลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวนรวมสุทธิ 114.26 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดำเนินงาน
  • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 33,025.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 2,818.36 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 3,250.84 ล้านบาท

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวน 17,662.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 363.10 ล้านบาท ผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.