นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและ การปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบ การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมอีกทั้งยังได้กำหนด มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

 1. การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทาง ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการ กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

  1.1 การร้องเรียนทางโทรศัพท์ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่หมายเลข 0 2764 6200

  1.2 การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียน ด้วยตนเอง

  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก ด้วยตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดำเนินการ เปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังนี้

  • - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th
  • - ทางจดหมาย : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
  เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และ กำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้ง เบาะแส / ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อประธานอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ กรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

 3. มาตรการคุ้มครอง
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ - สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของ ผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้น เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ เดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับ การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน2 จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.