ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
234,300
% เปลี่ยนแปลง
-0.59

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้ กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

 1. การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

  1.1 การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข 0-2764-6206

  1.2 การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความ คิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ได้สะดวกด้วยตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูก ดำเนินการเปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียน ได้ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังนี้

  • - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th
  • - ทางจดหมาย : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
  เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทา ความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความ เดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และ รายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ต่อประธานอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

 3. มาตรการคุ้มครอง
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ - สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้น เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน2 จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.goldenland.co.th

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.