การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการ /
ผู้บริหาร
ณ 30 กันยายน 2561 รวม
31/12/60
เปลี่ยน
แปลง
เพิ่ม
(ลด)
จำนวนหุ้นที่ถือโดย
กรรมการ / ผู้บริหาร
จำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้เกี่ยวข้อง *
รวม
30/09/61
ต้นปี ระหว่างปี ปลายปี ต้นปี ระหว่างปี ปลายปี
กรรมการ
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
- - - - - - - - -
2. นายปณต
สิริวัฒนภักดี
- - - - - - - - -
3. นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี
- - - - - - - - -
4. นายโชติพัฒน์
พีชานนท์
- - - - - - - - -
5. นายสิทธิชัย
ชัยเกรียงไกร
- - - - - - - - -
6. นายชายน้อย
เผื่อนโกสุม
- - - - - - - - -
7. นายอุดม
พัวสกุล
- - - - - - - - -
8. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
- - - - - - - - -
9. นายธนพล
ศิริธนชัย
- - - - - - - - -
ผู้บริหาร
1. นายธนพล
ศิริธนชัย
- - - - - - - - -
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
- - - - - - - - -
3. นายแสนผิน
สุขี
- - - - - - - - -
4. นางสาวปรัศนีย์
สุระเสถียร
- - - - - - - - -
5. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
- - - - - - - - -
6. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
- - - - - - - - -
7. นางสาวธีรนันท์
กรศรีทิพา
- - - - - - - - -
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.