ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ และ ด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการ ตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหารการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้มีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
นายอุดม พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ 4/4
นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและ สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฎิบัติงานของ บริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสําคัญในการ ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

  1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลง ในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ เห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญ ของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับ ความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของ หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ ภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2561 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อ การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
  4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
  5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการ ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. พิจารณา เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ
  7. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
  8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทาน งบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.