ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
241,400
% เปลี่ยนแปลง
-

นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีกับความสำเร็จที่ ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากการกำหนดวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเหมาะสม ได้ขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ อย่างน่าภาคภูมิใจ แม้ว่าบริษัทฯ ได้เติบโตเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหมื่นล้านบาท แล้ว บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตที่สูง ได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในปีนี้ นับว่า เป็นความสามารถและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

จากวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศได้อย่างยั่งยืน ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ คือการยกระดับบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ ความชำนาญเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ถึงระดับสากล

ด้วยการสนับสนุนทั้งในการเพิ่มความแข็งแกร่งทาง การเงินและการผลักดันการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล จากกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้สถาบัน TRIS Rating คงรักษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ BBB+ เป็นปีที่ 2 และส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ดอกเบี้ยในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจาก 2 ธุรกิจ หลัก คือ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และการพัฒนาโครงการ เชิงพาณิชย์ โดยมีสัดส่วนรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 85 : 15 แม้ว่า รายได้หลักปัจจุบันของบริษัทฯ ยังเป็นรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากการให้เช่าและบริการ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษา ระดับการเติบโตของรายได้ให้สม่ำเสมอ

มองไปข้างหน้าสำหรับปี 2562 เป็นที่เห็นได้ชัดว่า ความท้าทายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ทั้งในปัจจัย ของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และความกังวล ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นการสะสมความเสี่ยง ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การ กำกับดูแล เพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารพาณิชย์ เช่น การลดอัตราสัดส่วนการให้สินเชื่อ เพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (Loan to Value) เพื่อลด ความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดย อาศัยเงินทุนจากการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบ้านแนวราบ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงมิใช่เพื่อเก็งกำไร ดังนั้นจึงได้รับ ผลกระทบจากมาตรการนี้ไม่มากนัก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ เดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีความมั่นใจในการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และการเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดการให้มีผลประกอบการ ทางธุรกิจที่ดี สู่การเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืน

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.