นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการทุ่มเท แรงกายแรงใจในการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บวกกับ กลุยทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน การบริหาร จัดการธุรกิจทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน และผสานองค์ความรู้กับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปีนี้ มีปัจจัยท้าทายต่างๆ เข้ามาทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้ง มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้ เริ่มหดตัวลง โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวใช้กลยุทธ์การเติบโต ทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง

ลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส ความเข้มแข็งทางการเงินและ ศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลได้ส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และในปีนี้ที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นมากถือเป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มเฟรเซอร์ส ภายหลังที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อห้นุ ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วน 94.77%

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญ เนื่องจาก เป็นการรวมสององค์กรที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าด้วยกัน จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันทั้งในระดับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้ประโยชน์ ของที่ดินในการพัฒนาสินทรัพย์ต่างๆ ของทั้งสององค์กรอีกด้วย

ในฐานะประธานกรรมการบริหารขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณพนักงานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและ รักษาความแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความ ท้าทายตลอดปี ซึ่งความทุ่มเทของพนักงานนี้เป็นรากฐานสำคัญ ที่จะยกระดับความเติบโตขององค์กรจนไปสู่การเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีผลประกอบการที่ดี และสร้าง ผลตอบแทนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.