ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
241,400
% เปลี่ยนแปลง
-

นายวันชัย ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ

ในปี 2561 นี้ ยังคงเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้น อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศปรับตัว ดีขึ้นจากหลายๆ ปัจจัย การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย ตัวต่อเนื่อง และได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการ ภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการลงทุนย้ายฐานการผลิต จากต่างประเทศมายังไทย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมี ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศอยู่บ้าง ในส่วนของทิศทาง อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกับความไม่แน่นอนจากนโยบาย กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้นโยบาย ดังกล่าวจากประเทศคู่ค้าสำคัญ

ในส่วนของสภาวะแวดล้อมของธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย แม้ว่าความต้องการบ้านเพื่อ ที่อยู่อาศัยยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยง ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมฯ ที่มาจากการก่อหนี้ และภาระหนี้ ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่ต่ำลง สินเชื่อที่อยู่อาศัยถูกปฏิเสธเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาดูแลลดความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด อสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การเสนอสินค้าที่คุ้มค่ากับราคา และการพัฒนาสินค้าอย่าง สม่ำเสมอ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้และกำไร ในอัตราที่สูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยยังได้ประกาศให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีคะแนน การกำกับดูแลในระดับดีเลิศในปี 2561 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ

เมื่อมองไปข้างหน้าสำหรับปี 2562 จากสภาวะแวดล้อม ของอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะความกังวลของหนี้ครัวเรือน ซึ่งกระทบกำลังซื้อของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงเน้นนโยบายการเพิ่มความระมัดระวังในการ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเน้นคุณภาพของรายได้ และการเน้น การกระจายการเติบโตในธุรกิจหลัก ในส่วนธุรกิจพัฒนาพื้นที่ สำนักงานให้เช่า ซึ่งตลาดยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะพื้นที่ สำนักงานเกรด A ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD (Central Business District) ยังมีอัตราการเช่าและค่าเช่าที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนมาจากนโยบายกระตุ้นการ ลงทุนจากต่างประเทศของภาครัฐซึ่งส่งผลให้ความต้องการ พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อุปทานจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันกับความต้องการของตลาด ในปัจจุบัน

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด และบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนมีความพร้อมในการสานต่อพัฒนาธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลตอบแทน ในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.