แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ GOLD-W1 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย)

  • มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก สิ้นสุดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2557
  • อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
  • ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ: 31 มีนาคม 2557
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ: 10 - 31 มีนาคม 2557
(ตลาดหลักทรัยพ์ขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มีนาคม 2557)
ระยะเวลาการแจ้งความจำนง: 10 - 28 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ GOLD-W1 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.