ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-
  สำหรับปีสิ้นสุด
30 กันยายน 2561
สำหรับปีสิ้นสุด
30 กันยายน 2560 *
สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด
30 กันยายน 2560 **
สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 14,053 10,571 8,070 9,479
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 959 837 637 649
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 551 508 394 449
รายได้รวม 15,796 12,255 9,352 10,796
ค่าใช้จ่ายรวม 13,198 10,841 8,099 9,577
กำไรสุทธิ 2,101 1,193 1,086 1,037
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,110 1,203 1,094 1,046
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.908 0.518 0.471 0.455
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 32.4% 31.2% 31.6% 32.1%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 40.8% 34.3% 34.6% 24.7%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 31.5% 27.3% 29.3% 32.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.3% 9.7% 11.6% 9.6%
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 39,202 30,805 30,805 28,824
หนี้สินรวม 23,312 16,441 16,441 15,010
ทุนจดทะเบียน 11,038 11,038 11,038 11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ 11,038 11,038 11,038 11,038
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 16,188 14,653 14,653 14,096
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.97 6.31 6.31 6.07
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 4.75 4.75 4.75 4.75
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 7.8% 5.7% 6.5% # 5.4%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 13.7% 8.4% 10.1% # 9.4%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.47 1.14 1.14 1.09

หมายเหตุ
* เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
** ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
#ปรับตัวเลขให้เป็นสำหรับปีแล้ว

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 2560*
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 14,053 10,571
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 959 837
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 551 508
รายได้รวม 15,796 12,255
ค่าใช้จ่ายรวม 13,198 10,841
กำไรสุทธิ 2,101 1,193
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,110 1,203
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.908 0.518
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 32.4% 31.2%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 40.8% 34.3%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 31.5% 27.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.3% 9.7%

* ปี 2560 เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.