ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
234,300
% เปลี่ยนแปลง
-0.59
เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาวน์โหลด
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1: แบบรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2: แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3: รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4: แบบการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 5: แบบรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.