ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 927,642,930 39.92
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 912,829,675 39.28
3. DBS BANK LTD 116,139,540 5.00
4. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 16,875,800 0.73
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,496,585 0.71
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.