ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารองค์กร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง การเข้าร่วม ประชุม/ การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
นายอุดม พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ 4/4
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครั้งที่ 4 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2559 ได้ดังนี้

  1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
  2. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2559 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
  4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานรวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
  6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลโดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
  7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระ เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้น ยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี โดยในปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้มีการปรับปรุง และรับทราบการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในงวดครึ่งปีหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
  8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว
  9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา ทบทวน ถึงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีความเหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน

สรุปในภาพรวมปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้รายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบ การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.