ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วยนายชายน้อยเผื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุลและนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง การเข้าร่วม ประชุม/ การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
นายอุดม พัวสกุล กรรมการตรวจสอบ 4/4
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้

  1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ ปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 โดยแผนงานการตรวจสอบดังกล่าวจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2560 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
  4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของภาวะตลาด และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
  5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางวิไลบูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ
  7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลโดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
  8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเนื้อหามีความเหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน

สรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.