ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 11,143.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 2,551.32 ล้านบาท

  1. เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 2,520.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2559 ทั้งหมด 9 โครงการ และโครงการเก่าที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ส่วนกลางที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอน
  2. สำหรับปี 2559 มีรายได้ค่าการจัดการเป็นจำนวน 77.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับรายได้ค่าการจัดการจากการเข้าไปเป็นผู้บริหารทรัพย์สินให้กับ โกลเด้นเวนเจอร์รีท รวมถึงบริษัทฯ ได้รับค่าบริหารงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 9,923.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2,089.40 ล้านบาท

  1. เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 1,418.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิดปลายปี 2558 มีการนำที่ดินแลนด์แบงก์มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จัดซื้อเพิ่มเติม มีต้นทุนที่ดินที่ต่ำ
  2. ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2559 จำนวน 334.96 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเปิดโครงการใหม่ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอน ทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2559 จำนวน 319.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของทรัพย์สิน และการประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 123.24 ล้านบาท
  4. ต้นทุนการเงินของบริษัทฯลดลงสำหรับปี 2559 จำนวน 157.39 ล้านบาท เป็นผลมาจากการนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971.33 ล้านบาทซึ่งได้รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รีท ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมถึงเดือน พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึ่งจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าปี 2558

ภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 จำนวน 219.85 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 1,256.54 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.5 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 132.75 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาทและคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาว่ามีหลักฐานมากขึ้นพอให้เชื่อได้ว่าจะมีกำไรที่ต้องเสียภาษีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้บันทึกผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินสำรองต่างๆ และขาดทุนทางภาษียกมา ที่เป็นผลแตกต่างชั่วคราว เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 111.64 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสำหรับปี 2559 จำนวน 1,036.69 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 28,823.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 6,782.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 361.54 ล้านบาท มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น 3,247.06 ล้านบาทจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ มีเงินลงทุนในโกลเด้นเวนเจอร์รีทจำนวน 2,019.44 ล้านบาท มีเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด จำนวน 392.10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเอฟวายไอเซ็นเตอร์และโรงแรมโมเดน่า กรุงเทพ จำนวน 907.46 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีหนี้สินรวม 15,009.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 891.69 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 8,563.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รีทรอรับรู้รายได้ จำนวน 6,537.75 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,996.35 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีจำนวนเงิน 13,813.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 5,890.34 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 685.70 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ 7.25 บาทเป็นจำนวนเงินรวม 4,971.33 ล้านบาท และกำไรที่เกิดขึ้นปี 2559 นี้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 116.18 ล้านบาท

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.