ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
916,400
% เปลี่ยนแปลง
-

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจาก ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่ม บริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยเริ่ม ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นปีแรก ดังนั้น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูล สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายจัดการ จึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กับรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีก่อน โดยผู้ใช้งบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 เรื่องข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,795.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และมี กำไรสุทธิ จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

 1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 15,795.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 3,540.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29
  • โดยเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 3,481.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยประสบความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2561 และโครงการเดิมยังขายโอนได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่าง ปีบริษัทฯ มีโครงการที่รับรู้รายได้ จำนวน 50 โครงการ เทียบกับ 36 โครงการในปีก่อนหน้า โดยยอดโอนบ้านในระหว่างปีเพิ่มขึ้น จำนวน 784 หลัง
  • เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 121.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยรายได้ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่มี อัตราการให้เช่าพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
  • ลดลง 90.04 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 13,198.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 2,357.40 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้
  • เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็น จำนวน 2,230.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.4 ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 1.2 สะท้อนการควบคุมต้นทุน และความสามารถในการกำหนดราคาขายให้มีอัตรากำไรที่ดีขึ้น ได้ในปีที่ผ่านมา
  • ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 244.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของ รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษี ธุรกิจเฉพาะ และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 79.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการบ้านและ จัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการบ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวน โครงการบ้านจัดสรร ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ลดการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน และประมาณการ หนี้สินลง 174.36 ล้านบาท
  • ต้นทุนการเงินลดลงร้อยละ 60 เป็นผลมาจาก การบริหารต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และปรับปรุงการนำต้นทุน ทางการเงินไปบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น
 3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 572.24 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 2,672.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ ร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 277.68 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ 1,470.60 ล้านบาท คิดเป็น อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 19 เนื่องจากในปีก่อนได้มีการปรับปรุง รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการขาดทุนทางภาษียกมา

  จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผล กำไรสุทธิจำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 3,559.65 ล้านบาท และ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2,651.95 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรสุทธิ ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,109.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามข้อมูลเพิ่มเติม

 4. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
  • สินทรัพย์
   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 39,201.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 8,396.99 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8,193.97 ล้านบาท จากการ ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ มีเงินลงทุนในการร่วม ค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 539 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มการลงทุนตาม สัดส่วนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการสามย่านมิตรทาวน์ และลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนจำนวน 334.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่า เสื่อมราคา โดยในปีนี้บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนหรือจำหน่ายออก เป็นรายการใหญ่ๆ ที่มีสาระสำคัญ
  • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 23,311.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 6,871.03 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงินรวมตั๋วเงินจ่ายระยะยาว 4,110.70 ล้านบาท

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวน 15,889.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 1,525.96 ล้านบาท ผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 580.93 ล้านบาท

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.