นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานอำนวยการ

นายแสนผิน สุขี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

นายวิทวัส คุตตะเทพ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 25 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายแสนผิน สุขี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
  บจก. คาซ่าวิลล์
  2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  2549 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส - สายโครงการบ้าน
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  2545 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ – คอนโดมิเนียม
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

ตำแหน่ง :
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • - ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • -ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2555 - 2556 กรรมการ
  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  2551– 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานวางแผนการเงิน

  บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายวิทวัส คุตตะเทพ

ตำแหน่ง :
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์ทำงาน

  2548 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บจก. ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น
  2535 – 2548 วิศวกรโครงสร้าง อาวุโส
  บจก. เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

ตำแหน่ง :
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 228/2016)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี-
 • ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี-
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส สแควร์
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

  ประสบการณ์ทำงาน

  2548 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
  บมจ. ค้าเหล็กไทย
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

ตำแหน่ง :
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์ทำงาน

  2556 – 2559 กรรมการ
  บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
  2555 – 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการ
  สายงาน Strategic Innovation and Execution

  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
  2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  สายงานการขายและการตลาด

  บมจ. ปริญสิริ
  2552 - 2553 EVP Corporate Marketing
  บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

ตำแหน่ง :
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
นักลงทุนสัมพันธ์
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท MBA การเงินระหว่างประเทศ International University of Japan
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Company Secretary Program (CSP 79/2560)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์ทำงาน

  2558 - 2559 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
  2555 - 2558 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน บริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ
  2549 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ฝ่ายกลยุทธ์และกำกับดูแลประเทศไทย
  2548 - 2549 ผู้อำนวยการอาวุโส
  ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจรายย่อย
  2544 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส
  ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง
  2542 - 2544 ผู้อำนวยการ
  ควบรวมกิจการ ด้านบัญชีการเงิน และบริหารสินทรัพย์หนี้สิน
  2537 - 2542 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  ผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
  2535 - 2537 Dow Corning (Asia) Co., Ltd, Tokyo, Japan
  เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.