2560 /1 2559 2558
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,070 9,479 7,305
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 637 649 773
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 394 449 425
รายได้รวม 9,352 10,796 8,592
ค่าใช้จ่ายรวม 8,099 9,577 7,834
กำไรสุทธิ 1,086 1,037 648
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,094 1,046 661
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.471 0.455 0.404
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 31.6% 32.1% 31.4%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 34.6% 24.7% 51.5%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 29.3% 32.1% 38.0%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.6% 9.6% 7.5%
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 30,805 28,824 22,042
หนี้สินรวม 16,441 15,010 14,118
ทุนจดทะเบียน 11,038 11,038 11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ 11,038 11,038 7,781
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 14,653 14,096 8,196
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.31 6.07 5.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 4.75 4.75 4.75
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.5%/2 5.4% 4.9%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 10.1%/2 9.4% 8.4%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 1.09 1.79

หมายเหตุ
/1ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
/2ปรับเป็นอัตราส่วนสำหรับทั้งปี (Annualized)

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 2559*
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,070 6,978
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 637 448
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 394 335
รายได้รวม 9,352 7,894
ค่าใช้จ่ายรวม 8,099 6,835
กำไรสุทธิ 1,086 930
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,094 937
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.471 0.413
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 31.6% 32.9%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 34.6% 20.9%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 29.3% 36.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.6% 11.8%

* ปี 2559 เป็นตัวเลขจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.