2559 2558 2557
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากกการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,825 7,305 3,072
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 1,098 1,198 966
รายได้รวม 11,143 8,592 4,445
ค่าใช้จ่ายรวม 9,924 7,834 4,023
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,037 648 357
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,046 661 366
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 28,824 22,042 21,270
หนี้สินรวม 15,010 14,118 13,908
ทุนจดทะเบียน 11,038 11,038 16,382
ทุนที่ออกและเรียกชำระ 11,038 7,781 16,380
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 14,096 8,196 7,622
ข้อมูลต่อหุ้น  (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.4554 0.4038 0.2376
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.07 5.00 4.65
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 4.75 4.75 10.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 34.5% 31.4% 32.4%
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 26.1% 46.7% 37.4%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 9.3% 7.5% 8.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 5.4% 4.9% 3.5%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 9.4% 8.4% 5.3%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.79 1.89

 

ฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

 

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.