นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่าย เงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง ของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของ กำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

การจ่ายเงินปันผล

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
24/02/59 08/03/2559 17/05/2559 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01-2558-31/12/2558
06/11/58 19/11/2558 03/12/2558 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/2558-30/09/2558
23/02/58     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/57-31/12/57
24/02/57     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/56-31/12/56
22/02/56     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/55-31/12/55
20/02/55     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/54-31/12/54
24/02/54     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/53-31/12/53
25/02/53     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/52-31/12/52
26/02/52     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/51-31/12/51
25/02/51 03/04/51 28/05/51 เงินปันผล 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/50-31/12/50
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.