นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงิน ปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของ กำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

การจ่ายเงินปันผล

วันที่มีมติ วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
21/11/61 14/02/62 เงินสด 0.46(บาท/หุ้น)* 01/10/60-30/09/61
24/11/60 14/02/61 เงินสด 0.25(บาท/หุ้น) 01/01/60-30/09/60
26/04/60 18/05/60 เงินสด 0.23(บาท/หุ้น) 01/01/59-31/12/59
25/04/59 17/05/59 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/58-31/12/58
06/11/58 03/12/58 เงินสด 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/58-30/09/58
22/04/58   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/57-31/12/57
21/04/57   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/56-31/12/56
23/04/56   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/55-31/12/55
27/04/55   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/54-31/12/54
28/04/54   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/53-31/12/53
29/04/53   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/52-31/12/52
29/04/52   ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00(บาท/หุ้น) 01/01/51-31/12/51
29/04/51 28/05/51 เงินปันผล 0.05(บาท/หุ้น) 01/01/50-31/12/50

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.