บริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี เหตุการณ์สำคัญ
พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
กันยายน 2559
บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้ม คงที่ ขึ้นเป็น BBB+ แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมษายน 2559
ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 198,083,620 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และมติดังกล่าวไม่สอดรับกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
มกราคม 2559
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ – สามย่าน มิตรทาวน์
มกราคม 2559
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81,900,950.15 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยมีมติดังนี้

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจำนวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 7.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดื้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดื้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 4,971,332,228.25 บาท

อนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกับบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการ
เมษายน 2558
ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,943,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 16,382,133,790 บาท เป็น 16,380,190,030 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น จำนวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

อนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 77,227,512 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,256,955,461 บาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองอื่นใดนอกจากทุนสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 16,380,190,030 บาท เป็น 7,780,590,264.25 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ธันวาคม 2557
บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“KLAND”) จำนวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วของ KLAND หรือในจำนวนขั้นต่ำที่ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KLAND และทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND

และได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจำหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่งกระทำในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์  และอนุมัติการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
กันยายน 2557
บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก 1 ท่าน  และมีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
เมษายน 2557
บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และได้อนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ (ที่ดินรามคำแหง) ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เมษายน 2556
บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 และได้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน  และได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน  รวมกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.