นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอุดม พัวสกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

กรรมการตรวจสอบ

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 27 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบัญชีขั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 • Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • - ไม่มี -
 • จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 4 ปี 2 เดือน
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. พริมา มารีน
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
  2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • -ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2555 – ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง
  2556 – 2557 ประธานกรรมการ
  บมจ. ไออาร์พีซี
  2553 – 2556 ที่ปรึกษา
  บมจ. ปตท.
  2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
  2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 27 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • - ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558 ประธานกรรมการบริหาร
  การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556 ประธานกรรมการ
  บมจ. ทีโอที
  20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 15 กันยายน 2557
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
  บจก. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
  ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
  ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. คุริโอเนะ
  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • - ไม่มี -
 • ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริหาร

นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

กรรมการบริหาร

นายแสนผิน สุขี

กรรมการบริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการบริหาร

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 25 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 46/2547)
 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
  บมจ.ยูนิเวนเจอร์
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ.อาหารสยาม
  2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วัฒนภักดี
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์วัฒน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เกษมทรัพย์สิริ
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สุราบางยี่ขัน
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ม
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ปากซอง แคปปิตอล
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.อเดลฟอส
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.คริสตอลลา
  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.พรรณธิอร
  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
  2544 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2549 – 2559 กรรมการ
  บจก.สิริวนา
  2556 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
  2556 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
  2549 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
  2549 – 2558 กรรมการ
  บจก อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
  2551 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
  2551 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
  2548 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์
  2554 – 2556 กรรมการ
  บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
  2553 - 2556 กรรมการ
  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
  2552 – 2556 กรรมการ
  บจก. ปรีดีประภา
  2551 – 2556 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
  2550 – 2556 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
  2547 – 2556 กรรมการ
  บจก. โกลเด้นเวลธ์
  2554 – 2555 กรรมการ
  บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
  2553 – 2555 กรรมการ
  บจก. เอ ซี เค ริลตี้
  2553 – 2555 กรรมการ
  บจก. ทีซีซีซีแอล 1
  2553 – 2554 กรรมการ
  บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เขต
  2553 – 2554 กรรมการ
  บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 26 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 26/2546)
 • DCP Refresher Course (2/2549)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • - ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
  บมจ. อาหารสยาม
  2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
  บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
  บมจ. เสริมสุข

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วัฒนภักดี
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
  บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2546 – 2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 25 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

ตำแหน่ง :
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 102/2551)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • - ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • -ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2555 - 2556 กรรมการ
  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  2551– 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานวางแผนการเงิน

  บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายแสนผิน สุขี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 190/2557)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
  บจก. คาซ่าวิลล์
  2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  2549 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส - สายโครงการบ้าน
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  2545 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ – คอนโดมิเนียม
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายกำพล ปุญโสณี

ตำแหน่ง :
กรรมการบริหาร
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)
 • Director Certification Program (DCP 185/2557)
 • Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
 • Company Secretary Program (CSP 55/2558)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

  บมจ. ยูนิเวนเจอร์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วัฒนภักดี
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เลิศรัฐการ
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
  2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2558 - 2559 กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด
  2551 – 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2550 – 2556 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
  บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
  2545 – 2556 กรรมการการลงทุน
  กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายวันชัย ศารทูลทัต

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

นายวันชัย ศารทูลทัต

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 26 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • - ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก
  2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
  2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
  2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
  2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก

  ประสบการณ์

  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
  ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
  ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 25 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 46/2547)
 • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
  บมจ.ยูนิเวนเจอร์
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ.อาหารสยาม
  2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วัฒนภักดี
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์วัฒน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เกษมทรัพย์สิริ
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สุราบางยี่ขัน
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.นอร์ม
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ปากซอง แคปปิตอล
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.อเดลฟอส
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.คริสตอลลา
  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.พรรณธิอร
  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
  2544 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2549 – 2559 กรรมการ
  บจก.สิริวนา
  2556 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
  2556 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
  2554 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
  2551 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
  2549 – 2558 กรรมการ
  บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
  2549 – 2558 กรรมการ
  บจก อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
  2551 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
  2551 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
  2548 – 2557 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี แลนด์
  2554 – 2556 กรรมการ
  บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
  2553 - 2556 กรรมการ
  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
  2552 – 2556 กรรมการ
  บจก. ปรีดีประภา
  2551 – 2556 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
  2550 – 2556 กรรมการ
  บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
  2547 – 2556 กรรมการ
  บจก. โกลเด้นเวลธ์
  2554 – 2555 กรรมการ
  บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
  2553 – 2555 กรรมการ
  บจก. เอ ซี เค ริลตี้
  2553 – 2555 กรรมการ
  บจก. ทีซีซีซีแอล 1
  2553 – 2554 กรรมการ
  บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เขต
  2553 – 2554 กรรมการ
  บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 27 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบัญชีขั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 • Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • - ไม่มี -
 • จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 4 ปี 2 เดือน
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. พริมา มารีน
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
  2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • -ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2555 – ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง
  2556 – 2557 ประธานกรรมการ
  บมจ. ไออาร์พีซี
  2553 – 2556 ที่ปรึกษา
  บมจ. ปตท.
  2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
  2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 27 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบัญชีขั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 • Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • - ไม่มี -
 • จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 4 ปี 2 เดือน
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. พริมา มารีน
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
  2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • -ไม่มี -
 • ประสบการณ์

  2555 – ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง
  2556 – 2557 ประธานกรรมการ
  บมจ. ไออาร์พีซี
  2553 – 2556 ที่ปรึกษา
  บมจ. ปตท.
  2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
  2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ. ปตท.
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 15 กันยายน 2557
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น

  ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
  บจก. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
  ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
  ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. คุริโอเนะ
  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • - ไม่มี -
 • ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -

นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ
  วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
 • 25 ธันวาคม 2555
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)
 • สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • - ไม่มี -
 • ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เฟิร์ส แสควร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. รีกัล รีเจี้ยน
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. บ้านฉางเอสเตท
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ริทซ์ วิลเลจ
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทรัพย์สิน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. สาธรทอง
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - ไม่มี –
 • ประสบการณ์

  2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บมจ. ยูนิเวนเจอร์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
  2546 - 2558 กรรมการ
  บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • - ไม่มี -
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.