นายวันชัย ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ

ปี 2560 เป็นปีที่น่ายินดีอีกปีหนึ่งที่ผลการดำเนินงานของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ทั้งจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนโดยปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีมาเป็น 1 ตุลาคม - 30 กันยายน เพื่อเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และให้สอดคล้องกับพันธมิตรทางการเงินของเรา

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตราความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับการขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมที่ขยายออกนอกตัวเมือง ได้ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปีนี้ และมีสัญญาณว่าในปีต่อๆ ไปตลาดทาวน์โฮมในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของแผนกลยุทธ์ในการขยายตัวของธุรกิจไปในตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้มีการเปิดขายโครงการทาวน์โฮมที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างน่าประทับใจด้วยยอดขายกว่า 700 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า ภาพรวมของตลาดยังคงมีทิศทางขยายตัวที่ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ของอาคารสำนักงานที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งจากบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย ส่วนอัตราค่าเช่าสำนักงานระดับเกรด A ในกรุงเทพฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีการปรับตัวเติบโตขึ้นต่อไปเนื่องจากอุปสงค์ยังคงมีมากเมื่อเทียบกับอุปทานในตลาดที่มีอยู่อย่างจำกัด

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ละพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.